ruka vhazující volební lístek do urny

Volby jsou za dveřmi a spousta z nás stále váhá, pro kterou stranu či koalici se rozhodnout nebo zda vůbec se k volbám dostavit. Z úst lidí, včetně těch s handicapem, často slýchávám, že volby jsou k ničemu, že jeden hlas stejně nic nezmění a především, že neví, koho vlastně volit. Přitom vláda mnohdy rozhoduje o tom, jak se budou handicapovaní v naší zemi v následujících letech mít. V následujícím článku bych se proto chtěla věnovat tomu, do jaké míry se jednotlivé strany zaměřují ve svých programech a prezentacích na osoby se zdravotním postižením a pomoci tak nerozhodnutým voličům si správně vybrat.

V tomto článku se snažím být co nejvíce objektivní. Informace, které zda uvádím, vycházejí přímo z programů jednotlivých stran. Článek se zaměřuje pouze na problematiku související s životem se zdravotním postižením. Přehled se netýká jiných programových bodů a nemůže být tedy brán jako plnohodnotné srovnání stran a koalic. Cílem není odrazovat od volby konkrétní strany ani volbu konkrétní strany propagovat.

SPOLU

 • Program koalice je dostupný na webu v přístupné formě. Dále je k dostání v audioverzi a na vyžádání i v Braillově písmu.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Bude aktivně začleňovat handicapované do společnosti a na pracovní trh. Chce prosadit zákon o sociálním podnikání.
 • Zavede jednoduchý systém koordinované rehabilitace a schvalování kompenzačních pomůcek.
 • Chce zavést systémovou podporu sociálních služeb. Sociální služby by měly být vstřícné a zvyšovat klientům kvalitu života.
 • Chce zavést jednoduchý systém pro přidělování sociálních podpor lidem se zdravotním postižením
 • Navrhuje valorizaci příspěvku na péči
 • Chce podpořit spravedlivé odměňování zaměstnanců v sociálních službách a pečujících
 • Podpoří rozvoj sociálních služeb pro osoby se speciálními potřebami.
 • Podpoří financování veřejných sociálních služeb.
 • Zjednoduší systém dávek (propojení více jednotlivých dávek atd.)
 • Prosazuje zjednodušení systému žádostí o sociální dávky a příspěvky, včetně možnosti vyřízení online.
 • Podporuje práci z domova a zavedení několika druhů částečných úvazků.
 • Podporuje digitalizaci, individuální přístup, rozvoj žáků se znevýhodněním a účast asistenta pedagoga ve školství a vzdělávání.
 • Chce zjednodušit a zracionalizovat společné inkluzivní vzdělávání. Systém by měl řádně odrážet potřeby žáka a možnosti škol.
 • Chce vytvořit systémovou podporu pro handicapované sportovce (např.) podpořit rozšiřování sítě workoutových hřišť s uzpůsobenou infrastrukturou pro handicapované a vozíčkáře). Tento vývoj by měl být uveden v prioritách Národní sportovní agentury.
 • Podpoří výstavbu sociálního bydlení.
 • Invalidní důchody budou převedeny do oblasti sociálních dávek a zajistí jejich transformaci na starobní důchod.              
 • Umožní dietní a speciální stravování ve školách a nemocnicích.  
 • Chce rozvíjet sociální zemědělství jako nástroj pro péči a pomoc lidem s handicapem a větší integraci díky přiměřenému zapojení těchto osob dle jejich schopností v oblasti zemědělstv

Zdroj: https://www.spolu21.cz/#program

Piráti a STAN

 • Program této koalice je možné si zobrazit přímo na stránkách strany v upravené formě přístupné lidem se zrakovým postižením.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Chce se zasadit o odstraňování bariér z veřejného prostoru, a to jak těch fyzických – ve městě, v dopravě, tak těch digitálních – přístupnost studijních materiálů, úředních dokumentů atd.  Bariéry by měly být zcela odstraněny z dopravy, veřejného prostoru, veřejných institucí a bydlení.
 • Chce posílit bezbariérové spoje a bezbariérové rekonstrukce vlakových nádraží, chce nakoupit nízkopodlažní vlakové soupravy. To vše v celé ČR.
 • Chce rozšířit motivační programy pro kraje a obce, které řeší přístupnost úřadů, obchodů, služeb, veřejných toalet, zdravotnických zařízení, kulturních akcí a památek.
 • Podpoří vysoké školy, kraje a obce v bezbariérových rekonstrukcích a v tvorbě přístupných výukových materiálů.
 • podpoří inkluzivní vzdělávání.
 • Podpoří výstavbu bezbariérových bytů. Lidem se specifickými potřebami umožní žít v přirozeném prostředí, aby nemuseli vyhledávat ústavní péči.
 • Zrevidují proces přidělování pomůcek ze zdravotního pojištění a přes Úřad práce, aby kompenzační pomůcky a moderní technologie byly dostupné a lidé s postižením tím pádem maximálně soběstační.
 • Bude vzdělávat odbornou i laickou veřejnost i státní správu v oblasti přístupnosti prostředí, produktů a služeb, aby klíčové informace byly přístupné a srozumitelné všem bez ohledu na typ postižení.
 • Prosadí zákon o sociálním podnikání, který rozšíří možnosti zaměstnávání osob s postižením od chráněných dílen k integraci s využitím sociálních podniků. Ty pak připraví zaměstnance se znevýhodněním k přechodu na otevřený trh práce
 • Podpoří organizace, které se věnují zaměstnávání osob s postižením a pracovní rehabilitaci, prosadí také finanční úlevy pro zaměstnavatele osob s postižením
 • Zaměří se na důslednou kontrolu a aplikaci „bezbariérové legislativy“.
 • Bude se řídit principy univerzálního designu.
 • Zasazují se o úpravu a zvýšení příspěvku na péči.
 • Již dříve předložili návrh zákona o asistenčních psech. (Měl by být uzákoněn přístup asistenčního a vodicího psa do všech prostor, kam potřebuje jeho majitel).
 • Nastaví efektivní systém sociálních služeb a sociální práce s jasnými cíli a víceletým financováním, se zohledněním regionálních potřeb.
 • Prosadí rozvoj péče komunitní a terénní především v domácím prostředí, včetně všestranné podpory rodinných pečujících.
 • Nastaví podmínky pro spolupráci úřadů práce s obcemi, neziskovkami a zaměstnavateli, aby pomoc byla poskytována včas a občané získali jejich služby i bez osobní návštěvy pobočky.
 • Podpoří pracovníky v sociální oblasti, včetně zvýšení mezd srovn. s hasiči a policisty.
 • Prosadí systém pravidelných valorizací dávek a příspěvků.
 • Zajistí funkční IT systémy pro efektivní vyplácení podpor, podporu plánování sociálních služeb a sledování efektivity jejich poskytování. Toto je předpokladem pro budoucí koncepční změny systému dávek.
 • Zlepší informovanost v sociální oblasti – online průvodce služeb a dávek poskytne přehledně uspořádané informace pro každého, kdo potřebuje pomoc.
 • Zajistí kvalitní péči v pobytových zařízeních. Zasadí se o přechod z velkých ústavů ke komunitnímu formátu. V menších spádových zařízeních budou moci ti, kteří ústavní péči potřebují, zůstat v blízkosti svých příbuzných a známých.
 • Podpoří obce při zajištění dostupného nájemního bydlení pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, čímž umožní, aby lidé neodcházeli do ústavních služeb z finančních důvodů
 • Zajistí účinnou podporu neformálních pečujících: dostupnost potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální podporu hrazenou státem, informovanost a vzdělávání, například online kurzy a instruktážní videa. 
 • Podpoří digitalizaci ve všech oblastech.
 • Zaměří se na dostupný sport pro všechny.
 • Další relevantní informace naleznete v programu koalice. Pro přehlednost zde byly některé body zkráceny.

Zdroj: https://www.piratiastarostove.cz/program/kompletni/

ANO

 • Program hnutí je dostupný pouze v PDF verzi. Orientace v tomto dokumentu je sama o sobě pro zrakově handicapované složitější. Pro odečítač je dokument dobře strukturován, rozhodně však není dodržen správný kontrast mezi textem a pozadím. 

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Chce přehodnotit příspěvek na péči. Chce přidat pátý stupeň.
 • Podpoří zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Zreformuje lékařskou posudkovou službu pod jednu organizační složku státu, cílem je rozhodnutí do měsíce.
 • Chce zajistit bydlení pro nízkopříjmové skupiny, do kterých řadí i postižené.
 • Bude nadále podporovat systém slev pro vybrané skupiny včetně handicapovaných.

Zdroj: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2021/ano-volebni-program.pdf

SPD

 • Program je relativně dobře přístupný pro odečítače obrazovky na webu strany.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Prosazuje navýšení invalidních důchodů, příspěvků na péči
 • Prioritou jí je mezi jinými pomoc zdravotně postiženým, které označuje za ohroženou skupinu obyvatel.
 • Chce věnovat pozornost podpoře sportu zdravotně postižených.
 • Odmítá současný systém společného vzdělávání (tzv. inkluzi), kterou označuje za falešnou ideologii rovnosti, která snižuje kvalitu vzdělávání a poškozuje zájmy dětí, včetně těch se speciálními potřebami.
 • Prosazuje reformaci sociálních služeb

Zdroj: https://www.spd.cz/program-vypis/

ČSSD

 • Program na webu strany je pro odečítače obrazovky přístupný

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Zřídí Státní bytový fond, který bude pořizovat byty a pronajímat je za normální ceny například handicapovaným.
 • Chce zvýšit platy zaměstnancům v sociálních službách. 

Zdroj: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/volebni-programy/desatero-cssd-pro-volby-do-poslanecke-snemovny-2021/

KSČM

 • Tato strana se ve svém programu explicitně nevěnuje žádné problematice spojené s osobami se zdravotním postižením.  

Zdroj: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/program

Přísaha

 • Program je na internetových stránkách dobře přístupný, rovněž je k dispozici audioverze a verze v českém znakovém jazyce.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Upozorňuje na fakt, že lidé se zdravotním postižením jsou často opomíjeni , a to i v politických rozhodnutích.
 • Chce podporovat vylepšování prostředí okolo nás, aby zdravotně postižení měli stejný přístup k informacím, práci, vzdělání, dopravě, kultuře a všemu, co chtějí a mohli žít obdobně jako ostatní.
 • Bude prosazovat, aby se o ničem, co se dotýká lidí s postižením, nemohlo rozhodovat bez jejich souhlasu a předchozího vyjádření.
 • Podpoří rovněž komunitní bydlení a péči v domácím prostředí pro ty s nejtěžším zdravotním postižením.
 • Bude usilovat o zařazení tzv. chytrých doplňků domácnosti mezi zvláštní pomůcky, aby na ně bylo možné požádat o příspěvek.
 • Bude prosazovat přístupnost v dopravě a u veřejných budov.
 • Nebude o ničem rozhodovat bez předchozího vyjádření lidí se zdravotním postižením.
 • Chce lidem s nejtěžším zdravotním postižením zajistit potřebnou péči v jejich přirozeném prostředí, tak aby mohli žít nezávislým životem a nemuseli nuceně odcházet do pobytových sociálních zařízení.
 • Chce, aby docházelo v průběhu let k postupné valorizaci příspěvku na péči a mezi jednotlivými stupni nebyly tak propastné rozdíly ve výši příspěvku.
 • Bude usilovat o to, aby byly lépe dostupné terénní a stacionární sociální služby i v malých obcích.
 • Zajistí pro neformální pečující dostatek odborné podpory, tak aby se měli na koho obrátit v případě, že potřebují pomoci.
 • Bude usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři.
 • Zaměří se také na výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni ti, kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat a mají tak nízký počet odpracovaných let.
 • Bude usilovat o zaměstnávání většího podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě než je tomu dnes. Postará se o to, aby za nesplnění povinného podílu lidí se zdravotním postižením ve státní správě se nebylo možné vykoupit odvodem financí do státního rozpočtu, ale peníze byly určeny na zkvalitňování života lidí se zdravotním postižením, např. odstraňování bariér z veřejného prostoru.
 • Bude se soustředit i na motivaci zaměstnavatelů v soukromém sektoru k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
 • Je pro všeobecnou digitalizaci.
 • Bude usilovat o zlepšení kvality speciálního vzdělávání a zároveň o začleňování žáků a studentů s tělesným nebo smyslovým postižením do běžného vzdělávacího proudu.
 • Bude usilovat o celospolečenskou osvětu tak, aby byli lidé se specifickými potřebami bráni za běžnou součást našich životů. Toho chce dosáhnout společnými volnočasovými aktivitami pro všechny děti bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby.

Zdroj: https://www.prisaha.cz/

Trikolora

 • Program je přístupný pro odečítače obrazovek, ale přístup k němu není příliš intuitivní, obsahuje nepopsanou grafiku.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Chce zrušit inkluzi

Zdroj: https://www.volimtrikoloru.cz/#pilire-nav

Zelení

 • Program je na webu ve přístupné formě.

Program obsahuje následující relevantní body:

 • Podpoří navýšení příspěvků na osobní asistenci pro osoby s těžkým postižením a zavedení individualizovaného, pátého stupně příspěvku.
 • Zlepší podmínky pro život lidí s fyzickým i mentálním postižením a umožní jim vyšší zapojení do společnosti, včetně samostatného bydlení, získání zaměstnání nebo participace ve volbách. Bude odstraňovat s tím spojené bariéry včetně zavedení povinnosti státu a úřadů zpřístupnit informace formou tzv. snadného čtení, aby lidé s postižením měli informace, které jim pomohou k samostatnému životu.
 • Neformální pečující si zaslouží účinnou podporu v podobě finančního ocenění, pomůcek nebo psychologické podpory.
 • Podpoří integrační sociální podnikání jako prostředek pro zaměstnávání lidí s handicapem a také jako způsob podpory návratu obtížně zaměstnatelných osob na trh práce v rámci modelu prostupného zaměstnávání. Podpoří služby podporovaného zaměstnávání za účelem co nejširšího uplatnění osob s hendikepem na otevřeném trhu práce.
 • Podpoří školy a školská zařízení v inkluzivním přístupu jako běžné součásti jejich chodu.

Zdroj: https://www.zeleni2021.cz/program

Závěrem

Z výčtu jde vidět, že jednotlivé strany se v mnoha bodech shodují, v jiných se jejich názory rozcházejí. Některé strany ve svých programech věnují handicapovaným větší prostor, jiné menší. Je však jasně vidět, že i toto téma hraje při volbách určitou roli. Každopádně závisí jen na vás, koho ve volbách podpoříte.

Facebook Comments

Related Posts